XVIII Sesja Rady Miejskiej na żywo

XVIII Sesja Rady Miejskiej na żywo

O godz. 9:00 rozpocznie się XVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Przebieg obrad będą mogli Państwo śledzić na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info. Radni będą mieli dzisiaj do przegłosowania szesnaście uchwał. Pełen porządek obrad zamieszczamy poniżej.

TRANSMISJA>>>

PORZĄDEK OBRAD:

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XVI do XVIII Sesji Rady Miejskiej.

VI Interpelacje i wnioski radnych.

VII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

3) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022,

4) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Do pływania jeden krok” w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Ministerstwa Sportu i Turystyki,

6) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

9) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

10) zmiany uchwały nr XVIII/198/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

11) zaliczenia drogi w rejonie Osiedla „Pruślin” przebiegającej po działkach: 14/24, 14/25, 31/27, 31/23, 31/24, 33/23, 48/2, 49/4, 85/5, 114/3, 115/4, 115/9, 128/2, 152/3, obręb 0207 i 12/6, 13/2, 66/2, 67/2, 69/2, 74/2, 75/4, 78/2, 79/2, 84/2, 210/4, 213/5, 213/8, 214/2, 215/5 obręb 0208 w Ostrowie Wielkopolskim, do kategorii dróg gminnych,

12) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin,

13) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Granicznej i św. Floriana,

14) skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,

15) uchylenia uchwały nr XXIV/342/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie Al. Słowackiego,

16) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kujawskiej.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies