Stanowisko klubu radnych Ziemia Jarocińska

Stanowisko klubu radnych Ziemia Jarocińska

W środę 26 czerwca, tuż przed godziną 15.00, część radnych klubu Ziemia Jarocińska otrzymała w wersji elektronicznej zaproszenie na nadzwyczajną sesję zwołaną na wniosek Burmistrza Jarocina na piątek 28 czerwca, na godz. 14.45. Pozostali radni odbiorą materiały sesyjne dopiero w przeddzień sesji.

"Szanujemy prawo do zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym, sami z niego również wielokrotnie korzystaliśmy. Uznajemy jednak, że tym razem przyjęta forma procedowania nad zaproponowanymi uchwałami jest niedopuszczalna i świadczy o lekceważeniu przez Burmistrza Jarocina organu uchwałodawczego Gminy Jarocin.

Przedmiotem przedłożonych uchwał są głównie zmiany w budżecie wynikające z dysponowania wolnymi środkami, jakich Burmistrz Jarocina nie wykorzystał w 2012 roku.

Z analizy uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 wynika, że Burmistrz Jarocina proponuje zwiększenie wydatków Gminy Jarocin o kwotę ponad 10 mln zł. Jednocześnie proponuje Radzie Miejskiej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych wartości 6 mln zł.

Radni klubu Ziemia Jarocińska wiedzieli od kilku miesięcy o wolnych środkach niewykorzystanych w budżecie z roku 2012. Kilkukrotnie podczas sesji i komisji Rady Miejskiej pytaliśmy o plany ich przeznaczenia. Nigdy nie uzyskaliśmy rzeczowej odpowiedzi od Burmistrza Jarocina, a jedynie informację, że propozycję poznamy „w stosownym czasie”. Zgodnie
z zapowiedziami urzędników Burmistrza Jarocina z przełomu maja i czerwca sesja budżetowa uwzględniająca rozdysponowanie wolnych środków z 2012 r. miała odbyć się 25 czerwca. Później okazało się, że Burmistrz w ogóle z taką propozycją nie wystąpił do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej. 25 czerwca odbyła się za to sesja absolutoryjna, podczas której burmistrz pytany o termin sesji budżetowej stwierdził, że nie wie jeszcze, na kiedy zaproponuje jej zwołanie. 24 godziny później złożył wniosek o sesję w trybie nadzwyczajnym. To oznacza, że Burmistrz oczekuje, iż Rada Miejska podejmie decyzje o zwiększeniu wydatków o ponad 10 mln zł i zaciągnięciu zobowiązań na kwotę 6 mln zł bez zapoznania się z wyjaśnieniami podczas prac merytorycznych komisji. Zaproponowany tryb procedowania wyklucza możliwość uzyskania szczegółowych wyjaśnień.

Oburzającym jest dla nas także fakt, że Burmistrz Jarocina kolejny raz dopuszcza się szantażu wobec Rady Miejskiej. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przed rokiem, przy okazji zmian budżetu na 2012 rok. Tym razem Burmistrz Stanisław Martuzalski warunkuje wywiązanie się przez Gminę Jarocin z zobowiązania związanego ze współfinansowaniem powiatowej inwestycji „Przebudowa wiaduktów przy ul. Powstańców Wielkopolskich” od przyjęcia wszystkich propozycji zmian.

 

 

W imieniu radnych klubu Ziemia Jarocińska przedkładam niniejsze stanowisko dotyczące LXV sesji nadzwyczajnej zwołanej na dzień 28.06 2013 r. W związku z planowaną sesją nadzwyczajną zwołaną 26.06.2013 r. na dzień 28.06.2013 r. oraz przekazanymi w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych projektami uchwał, w ramach klubu radnych ZJ przeprowadzono konsultacje. W ich wyniku nasz klub radnych w Radzie Miejskiej w Jarocinie proponuje uwzględnienie w dniu 28 czerwca 2013 r. jedynie podanych niżej propozycji w podziale wolnych środków zaproponowanych w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy Jarocin na rok 2013 :

 

  1. Przebudowa wiaduktów drogowych na ul. Powstańców Wlkp. 1 667 000,00 zł

  2. Przebudowa ulicy Podlesie w Witaszycach II etap 400 000,00 zł

  3. Przebudowa drogi gminnej w Radlinie 253 500,00 zł

  4. Przebudowa ulicy Wolności w Golinie 120 000,00 zł

  5. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bogusław 300 000,00 zł

  6. Dopłata do przewozów realizowanych przez JLA sp. z o.o. 823 073,00 zł

  7. Wykonanie ogrodzenia boiska w Witaszycach 40 000,00 zł

  8. Wykonanie ogrodzenia boiska w Golinie 40 000,00 zł

  9. Spichlerz Polskiego Rocka 2 100 000,00 zł

  10. Modernizacja ulicy Folwarcznej w Jarocinie 80.000,00 zł

 

Klub radnych Ziemia Jarocińska przyjął już przed kilkoma tygodniami stanowisko, że z wolnych środków w 2013 r. Gmina Jarocin powinna finansować przede wszystkim zadania, na których realizację pozyskano pieniądze z innych źródeł. Takowymi przedsięwzięciami są: przebudowa wiaduktów, Spichlerz Polskiego Rocka, przebudowa ulic Podlesie w Witaszycach i Wolności w Golinie oraz drogi w Radlinie. Po przedstawieniu na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju sytuacji w JLA uznajemy za niezbędne, dla zachowania płynności finansowej przez spółkę przekazanie dopłaty do przewozów. Zrozumiałym jest dla nas przeznaczenie środków na zabezpieczenie przed dewastacją obiektów sportowych w Golinie i w Witaszycach.

Nie kwestionujemy potrzeby realizacji także innych zadań, których realizacja jest bardzo pilna. Mamy jednak wątpliwości, czy zapisy dotyczące modernizacji ul. Folwarcznej w Jarocinie (80 tys. zł), budowa kanalizacji deszczowej na os. Bogusław (300 tys. zł) a także budowa chodnika wzdłuż ulicy Zagonowej w Jarocinie (170 tys. zł) nie są jedynie fikcyjnymi pozycjami w budżecie, które nie zostaną wykonane i stanowią jedynie rodzaj ukrytej rezerwy.

Nasz sprzeciw budzi zwiększenie w formie dotacji podmiotowej o 110 tys. zł dla Jarocińskiego Ośrodka Kultury. O ile za słuszne uznajemy zapewnienie wkłady własnego do zakupu sprzętu nagłaśniającego (współfinansowanie przez MKiDN), to należałoby tego dokonać poprzez dotację celową, a nie podmiotową.

Wiele zmian do budżetu pozostaje dla nas wielką niewiadomą. Burmistrz chce dokonywać zwiększeń wydatków w trybie nadzwyczajnym, bez wyjaśnienia powodów i tego, co kryje się pod zaproponowanymi kwotami zmian.

Także strona dochodowa budzi nasze wątpliwości. Z posiadanych informacji wiemy, iż dotacja z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, czyli s Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowy Trzech dróg wyniesie łącznie ponad 400 tys. zł, a Projekt uchwały ujawnia jedynie kwotę niespełna 300 tys. zł. Projekt nie uwzględnia także refundacji środków z dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WRPO (tereny inwestycyjne w Golinie
i termomodernizcje obiektów publicznych) - ponad 1 mln zł.

W związku z powyższym klub radnych Ziemia Jarocińska jest skłonny poprzeć jedynie zmiany polegające na zwiększeniu wydatków na 10 ww. pozycji. Natomiast pozostałe zmiany proponowane przez Burmistrza w naszej ocenie nie wymagają przyjmowania ich w expresowym tempie, uniemożliwiającym analizę kosztów i zakres zadań oraz przedstawienie Radzie Miejskiej szczegółowych wyjaśnień. Oddzielną kwestią jest brak poszanowania przez Burmistrza Jarocina rankingu inwestycji, jaki stanowi Program Rozwoju Lokalnego przyjęty na początku br. Kolejny raz okazuje się, że słowa Pana Burmistrza o rankingowania zadań nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż w proponowanych zmianach nie uwzględniono wielu zadań, które uplasowały się na szczycie listy Programu Rozwoju Lokalnego (świetlica w Siedleminie, przebudowa ulic Skłodowskiej-Piaskowa, Świerczewskiego w Jarocinie, budowa ul. Świętokrzyskiej w Jarocinie, droga do szkoły w Mieszkowie, dokończenie budowy dróg na os. 700-lecia, budowa ul. Wąskiej w Cielczy, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 ).

W związku z tym, poza dziesięcioma wskazanymi wyżej zadaniami pozostałe proponowane należy wycofać z projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy Jarocin na rok 2013. Można będzie procedować nad nimi w normalnym trybie podczas sesji zwyczajnej w sierpniu po korekcie także strony dochodowej.

Dzięki temu zabiegowi w dalszym ciągu będziemy dysponować w rezerwie kwotą wolnych środków w wysokości ok. 2,2 mln zł. Uwzględniając także środki ze spłaty zobowiązań wobec naszej gminy za rozliczenie inwestycji uzbrojenia terenów w Golinie oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Jarocin, w dyspozycji będzie kwota ok. 3,7 mln zł. Biorąc pod uwagę także oszczędności na przetargach w/w zadań oraz zaoszczędzone środki na remontach i utrzymaniu sieci drogowej, co podkreśla przy każdej nadarzającej się okazji p. Burmistrz, to śmiało możemy mówić o kwocie przekraczającej 6 mln złotych. Tym samym w naszej ocenie emitowanie kolejnych obligacji, będące zaciąganiem zobowiązań i powiększaniem długu gminy jest bezzasadne. Uzasadnienie załączone do uchwały o emisji obligacji nie przekonuje o tym, że krok ten jest niezbędny. Ponadto argument, że emisja obligacji została zaplanowana w projekcie budżetu na 2013 uchwalonym w zeszłym roku jest słabym argumentem. W chwili głosowania nad budżetem żaden z radnych nie miał bowiem świadomości, że kwota wolnych środków jaką gmina będzie miała do dyspozycji po rozliczeniu roku 2012 wyniesie niemalże 8 mln zł. Chcemy uniknąć sytuacji z zeszłego roku kiedy pożyczone w ten sposób fundusze bezproduktywnie spoczywały na lokatach i przynosiły gminie tylko straty. W związku z tym apelujemy o wycofanie z porządku obrad LXV sesji nadzwyczajnej punktu nr 2 dotyczącego emisji obligacji.

W przypadku kiedy p. Burmistrz przychyli się do naszych sugestii, prosimy o potwierdzenie tego faktu przez dokonanie korekty materiałów sesyjnych do dnia 27.06.2013 r. do godz. 15.30, tak aby radni mogli zapoznać się z nowymi, poprawionymi materiałami sesyjnymi. W przypadku kiedy w wyznaczonym terminie nie otrzymamy nowych materiałów uznamy, że nasze propozycje zostały odrzucone.

Jednocześnie jeszcze raz zwracamy uwagę, że sposób traktowania Rady Miejskiej przez Burmistrza jest przez nas nieakceptowany. Jesteśmy w stanie zrozumieć szczególne okoliczności wymagające czasem szybkich decyzji podejmowanych w krótkim czasie. Jednak jak wcześniej wspomniano, okoliczności takie muszą mieć miejsce. Tym razem nie dostrzegamy żadnych takich przesłanek. Zaproponowany przez Burmistrza sposób procedowania nad wydaniem ponad 10 mln zł i pożyczeniu 6 mln zł jest niedopuszczalny. Burmistrz, jako organ wykonawczy podlegający nadzorowi organu uchwałodawczego jest tylko wnioskodawcą, a później wykonawcą woli Rady. Prezydium Rady Miejskiej wraz z urzędnikami Pana Burmistrz ustaliło, że sesja dotycząca podziału wolnych środków odbędzie się w trybie zwykłym 25 czerwca i miała być poprzedzona posiedzeniami komisji. Burmistrz permanentnie łamie ustalenia konwentu Rady i swoich urzędników. Dlatego nie znajdujemy uzasadnienia do popierania całości zmian, jakie zostały podrzucone radnym w terminie stanowiącym pogwałcenie wszelkich zapisów statutowych i ustawowych."

Podobnie jak stanowisko burmistrza Jarocina, także oświadczenie radnych ZJ, pod którym podpisał się Rajmund Banaszyński publikujemy w całości.

 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies